Regulamin

REGULAMIN ZAJAZDU

Obsługa Zajazdu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin Zajazdu obowiązuje na terenie Zajazdu Turystycznego HETMAN i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Zajazdem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”. Opiekunem Gościa jest pracownik Zajazdu.
 3. Regulamin Zajazdu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Zajazdu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Regulamin Zajazdu dostępny jest w recepcji Zajazdu i na stronie internetowej Zajazdu www.hetman.augustow.pl.
 4. Pomieszczenie mieszkalne w Zajeździe, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 i trwa do godziny 12.00 dnia następnego.
 5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. W ramach posiadanych możliwość postaramy się uwzględnić życzenie przedłużenia pobytu. Zajazd może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 6. Zajazd może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Zajazdu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Zajazdu albo innych osób przebywających w Zajeździe albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Zajazdu.
 7. Zajazd może skrócić pobyt Gościa naruszającego regulamin hotelowy oraz łamiącego przepisy prawa.
 8. Zajazd zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Zajazdu, Zajazd może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Zajazdu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Zajazdu.
 10. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Zajeździe.
 11. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcję Zajazdu Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje o wysokość zadatku na pobyt. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Zajazdu w terminie wyznaczonym w rezerwacji lub wpłynie później, Zajazd zastrzega sobie prawo do sprzedaży miejsc noclegowych (pokoi) i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Zajazd rezerwacji. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji zadatek przepada za rzecz Zajazdu.
 12. W przypadku opuszczenia przez Gościa Zajazdu w terminie zawartym w rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 13. W przypadku nie przybycia Gościa do Zajazdu w terminie zawartym w rezerwacji, Zajazd nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 14. Podstawą zameldowania Gościa do pokoju jest podanie niezbędnych danych do meldunku: imię i nazwisko, numer PESEL, kraj zamieszkania oraz podpisanie karty rejestracyjnej. Pracownik Zajazdu może poprość o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport. Podanie innych danych kontaktowych jest dobrowolne. Gość będący głównym wynajmującym (ten, który podaje swoje dane osobowe do meldunku) ponosi odpowiedzialność za wynajmowany pokój i osoby w nim przebywające.
 15. Informujemy, iż Zajazd przestrzega i stosuje przepisy zgodnie z zarządzeniem Rady Europejskiej RODO.
 16. Zajazd jest objęty monitoringiem wizyjnym 24 h. Przebywając na terenie obiektu Goście wyrażają zgodę na objęcie swojego wizerunku niniejszym monitoringiem. Zajazd nie ma prawa do udostępniania wizerunku Gości za wyjątkiem wyraźnego polecenia Organów do tego upoważnionych.
 17. Zajazd zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 18. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 19. Gość Zajazdu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 20. Osoby niezameldowane w Zajeździe mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa Zajadu, przebywać w pokoju Zajazdu od godziny 7:00 i proszone są o opuszczenie pokoi przed godz. 22:00. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność solidarną razem ze sprawcą za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzającego go.
 21. W Zajeździe obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 22. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Zajazdu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Zajazd może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 23. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Zajazdu powstałe z jego winy.
 24. Zajazd ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 25. Gość Zajazdu powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 26. Zajazd nie prowadzi usługi depozytu: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 27. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić ze względów bezpieczeństwa: zamknięcie okien, włączniki prądu, zakręcenie kranów oraz zamknięcie drzwi. Po wymeldowaniu Gość powinien oddać klucz do Recepcji. Zajazd zastrzega sobie prawo naliczenia jednorazowej opłaty w wysokości 40 PLN za zgubienie lub zniszczenie klucza.
 28. Zajazd nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na parkingu, bezpośrednio przylegającego do Zajazdu oraz za przedmioty pozostawione w pojeździe i żywe zwierzęta.
 29. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Zajazdu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 30. W Zajeździe akceptujemy pobyt zwierząt. Opiekun zwierzącia zobowiązuje się do dopilnowania zwierzęcia i zapewnienia bezpieczeństwa innym Gościom Zajazdu. Opiekun zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządone przez zwierzę.
 31. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Zajazdu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Na prośbę Gościa mogą zostać odesłane na wskazany adres po dokonaniu opłaty za wysyłkę. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy po upływie tego okresu przejdą one na własność Zajazdu.
 32. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
 33. W pokojach sprzątamy na życzenie Gościa. Prosimy zgłaszać prośbę w recepcji najpóźniej do godz. 10:00. Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych napraw urządzeń wykonywane jest podczs nieobecności Gości, tylko wówczas gdy wyrazi zgodę.
 34. Na życzenie Gości Zajazd świadczy nieodpłatnie nastepujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie.
 35. W Zajeździe obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Zajazd bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Zajeździe.
 36. W Zajeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elekronicznych. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529) na terenie całego Zajazdu obowiązuje zakaz palenia. Zgodnie z art.13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny w wysokości od 500 PLN.
 37. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek oraz używania czajników, grzałek, żelazek elektrycznych, grzejników innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 38. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 39. Obiekt wyposażony jest w monitoring przeciw-pożarowy podłączony do PSP w Augustowie. Nieuzasadnione uruchomienie może skutkować nałożeniem kary w wysokość 1000 PLN.
 40. Ze względu na przepisy pożarowe, pojazdy zaparkowane w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt użytkownika.
 41. Gość chcący dokonywać płatności za usługi gastronomiczne w recepcji (przelanie gastronomii na pokój) zobowiązany jest do otwarcia rachunku w recepcji.
 42. Zakazuje się prowadzenia na terenie Zajazdu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.

Właściciel Zajazdu

Ireneusz Kotlewski